Zarządzenie Nr FB.00501.93.2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji

Załącznik Nr 3 do Instrukcji  w sprawie  gospodarki majątkiem trwałym,
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie,
stanowiącej  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 00501.186.2011
Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie uregulowań wewnętrznych
w zakresie gospodarki finansowej Gminy Mosina
 
 
 
Zarządzenie  Nr FB.00501.93.2015
Burmistrza  Gminy  Mosina
z dnia 24.04.2015r.
 
w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
 
Na podstawie § 27 ust.2  Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuje się jeden stały zespół spisowy do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez komisję inwentaryzacyjną  w następującym składzie osobowym:
 
1) JULIA OLEJNICZAK-KOWALSKA - przewodnicząca komisji,
2) AGNIESZKA FAJFER - członek komisji,
3) MAŁGORZATA PIETRZAK-DORUCH - członek komisji.
 
 
§ 2. Inwentaryzacje należy przeprowadzać zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn.zm. ).
 
§ 3. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
 
1) środki trwałe i wyposażenie,
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych,
3) należności i zobowiązania,
4) środki trwałe w budowie,
5) druki ścisłego zarachowania.
 
§ 4. Składniki majątkowe wymienione w § 3 pkt 1  należy przeprowadzić w drodze weryfikacji sald i porównać z danymi z ksiąg.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 2 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji salda i porównania z danymi z księgi oraz potwierdzeniem salda z bankiem.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 3 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji sald kont księgowych.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 4 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 5 należy przeprowadzić w drodze  komisyjnego przeliczenia druków ścisłego zarachowania.
 
§ 5. Zobowiązuję komisję do:
1)  Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
2) Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
3)  Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
4)   Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowo- Budżetowego w terminie 5 dni po zakończeniu inwentaryzacji.
 
§ 6. Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.
 
§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.