Zarządzenie nr FB.00501.279.2016.EW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie  nr FB.00501.279.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2016 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Wakacje w Kręgu Przyjaźni
4 500,00
2
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Wypoczynek w Szklarskiej Porębie
5 500,00
3
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wakacyjne zajęcia
2 000,00
4
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik nad jeziorem
800,00
5
Stowarzyszenie AMBITIO
Śladami tradycji, obyczajów i ginących zawodów
1 800,00
6
Grupa Inicjatywna
Baranówko
Przystań wyobraźni
1 000,00
7
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Lato w Wiórku
1 800,00
8
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA
Zajęcia sportowo- rekreacyjne
1 800,00
9
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA
Spływ Kajakowy INTEGRACJA 2016
800,00
RAZEM
20 000,00

2. Środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację wydatków znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2016 r.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.