Zarządzenie Nr IK 00501.265.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.265.2016 r.Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 11.04.2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
                                                                         § 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej oraz ul. Chopina-Szyszkowa  wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap II - budowa ul. Wodnej na odc. od zbiornika retencyjnego do ul.  Kopernika wraz z budową kanalizacji deszczowej na przepompowni wód deszczowych.
                                                                         § 2
Na członków komisji powołuję:
  1. Wojciecha Górnego,
  2. Agnieszkę Kasprzyk,
  3. Magdalenę Rembalską,
  4. Agnieszkę Grabarczyk,
  5. Małgorzatę Piotrowską,
  6. Leszka Najderka.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.