ZARZĄDZENIE NR 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.278.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 335.448,20 zł, tj do kwoty 99.949.864,20 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 335.448,20 zł, tj. do kwoty 99.251.697,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
1. Dochody:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 237.347,20 zł - dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.108.2016.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.114,00 zł, w tym:
§  408,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.86.2016.2,
§  22.754,00 zł - środki przeniesione między rozdziałami 85212 a 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.103.2016.2,
§  5.823.033,00 zł środki przeniesione między rozdziałami 85295 a 85211 - dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia         25 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.106.2016.4.
§  706,00 zł dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB.I.3111.95.2016.8.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 96.987,00 zł - dotacja celowa na zadania własne związane z dofinansowaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Nr FB-I.3111.75.2016.5.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 345.448,20 zł.
 
2. Wydatki:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 237.347,20 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.108.2016.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.114,00 zł, w tym:
§  408,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.86.2016.2,
§  22.754,00 zł - środki przeniesione między rozdziałami 85212 a 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.103.2016.2,
§  5.823.033,00 zł środki przeniesione między rozdziałami 85295 a 85211 - dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia         25 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.106.2016.4.
§  706,00 zł dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB.I.3111.95.2016.8.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 96.987,00 zł - dotacja celowa na zadania własne związane z dofinansowaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Nr FB-I.3111.75.2016.5.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  335.448,20 zł.
 
  Ponadto po analizie wydatków wykonanych w poszczególnych działach oraz oszacowaniu potrzeb, dokonuje się przeniesień w planie wydatków w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.


Załącznik.pdf