ZARZĄDZENIE NR 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.152.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29 lipca 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 275.182,00 zł do wysokości 93.229.246,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 275.182,00 zł do wysokości 93.171.361,71 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
U z a s a d n i e n i e
           
1.  Dochody:
 
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 23.151,00 zł na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, w tym:
§  1.760,00 zł zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - pismo z dnia 2 lipca .2015 r. Nr DPZ-680-5/15,
§  24.911,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - pismo z dnia 22 lipca 2015 r. Nr DPZ-896-1/15.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 252.031,00 zł, w tym:
§  5.000,00 zł  zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85212, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85213, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.168,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne związane z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.269.2015.3,
§  36.863,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.241.2015.3,
§  210.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. Nr FB-3111.243.2015.8.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 275.182,00 zł.
 
2. Wydatki:
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 23.151,00 zł na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, w tym:
§  1.760,00 zł zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone (diety członków komisji) - wybory Prezydenta RP - pismo z dnia 2 lipca .2015 r. Nr DPZ-680-5/15,
§  24.911,00 zł zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - pismo z dnia 22 lipca 2015 r. Nr DPZ-896-1/15.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 252.031,00 zł, w tym:
§  5.000,00 zł  zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85212, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85213, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego  w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.168,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne związane z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.269.2015.3,
§  36.863,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.241.2015.3,
§  210.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. Nr FB-3111.243.2015.8.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 275.182,00 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.


załącznik.pdf