ZARZĄDZENIE NR 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.182.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 września 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.182.483,00 zł do wysokości 93.919.500,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.182.483,00 zł do wysokości 93.789.515,67 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1.  Dochody:
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.182.483,00 zł,  w tym:
§  47.537,00 zł dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2015 r. Nr FB-I.3111.367.2015.8,
§  592,00 zł dotacja celowa na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2015 r. Nr FB-I.3111.365.2015.8,
§  1.134.354,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2015 r. Nr FB-I.3111.372.2015.3.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.182.483,00 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.182.483,00 zł -wydatki na zadania własne i zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami dysponenta. Dotacje przeznaczone są na: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 1.182.483,00 zł.

załacznik.pdf
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.