ZARZĄDZENIE NR 00501.210.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.210.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 8 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 3.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
            Analiza wydatków na dzień 25 listopada 2015 r. powoduje konieczność weryfikacji planów finansowych w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Burmistrz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. dokonał zmian planów wydatków w ramach działów, zapewniając tym samym prawidłową realizacje budżetu w 2015 roku.

Załącznik.pdf