ZARZĄDZENIE NR 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.192.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 328.670,35 zł do wysokości 94.248.170,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 328.670,35 zł do wysokości 94.118.186,02 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1. Dochody:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 102.179,61 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2015 r. NR FB-I.3111.453.2015.6.
 
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 27.080,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 października 2015 r. Nr DPZ-580/3/15.
 
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 75.160,74 zł, w tym:
§  13.010,00 zł dotacja na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. Nr FB-I.3111.361.2015.8 (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 2.10.2015 r.)
§  62.150,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone - przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2015 r. Nr FB-I.3111.369.2015.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 49.958,00 zł,  w tym:
§  29.600,00 zł dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2015 r. Nr FB-I.3111.414.2015.9,
§  20.358,00 zł dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na wypłatę w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku  - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.418.2015.8.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 74.292,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.424.2015.5. Środki są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 328.670,35 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 102.179,61 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 27.080,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 października 2015 r. Nr DPZ-580/3/15.
 
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 75.160,74 zł, w tym:
§  13.010,00 zł dotacja na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń",
§  62.150,00 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2015 r. Nr FB-I.3111.369.2015.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 49.958,00 zł,  w tym:
§  29.600,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2015 r. Nr FB-I.3111.414.2015.9,
§  20.358,00 zł dotacja celowa na wypłatę w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku  - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.418.2015.8.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 74.292,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.424.2015.5. Środki są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 328.670,35 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

załącznik.pdf