ZARZĄDZENIE NR 00501.199.2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.199.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 listopada 2015 r.
 
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2016
 
 
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 
 
Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:
 
§ 1.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.