ZARZĄDZENIE NR 00501.198.2015 B z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 00501.198.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 listopada 2015 r.
 
w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
 na lata 2016 - 2020
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 
Burmistrz Gminy Mosina przedstawia:
 
§ 1.
 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016 - 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2. 
Projekt uchwały o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
 
§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik
Do zarządzenia Nr 00501.198.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9.11.2015 r.

 
 
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2016 - 2020
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1)     Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2)     Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:
 
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.
 
§ 3.
Do uchwały dołącza się objaśnienia.
 
§ 4.
Traci moc uchwała NR XX/149/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2020.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.