ZARZĄDZENIE NR 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.107.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 maja 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29.800,00 zł do wysokości 90.673.035,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29.800,00 zł do wysokości 88.130.387,08 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1.  Dochody:
 
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr DPZ-680/2/15. Dotacja przeznaczona na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 29.800,00 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 29.800,00 zł.
 
 
  Załacznik.pdf