ZARZĄDZENIE NR 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.121.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 maja 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
   Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32.612,72 zł do wysokości 90.705.648,15 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32.612,72 zł do wysokości 90.784.999,80 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
U z a s a d n i e n i e
           
1. Dochody:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 2.812,72 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2015 r. Nr FB-I.3111.142.2015.3 - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 r. Nr DPZ-680/3/15. Dotacja przeznaczona na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym, w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 32.612,72 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 2.812,72 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2015 r. Nr FB-I.3111.142.2015.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 r. Nr DPZ-680/3/15. Dotacja przeznaczona na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym, w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 32.612,72 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

załącznik.pdf