ZARZĄDZENIE NR 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.54.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 marca 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 141.566,00 zł do wysokości 88.807.401,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 141.566,00 zł do wysokości 86.264.753,07 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1.  Dochody:
 
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 45.144,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r. Nr DPZ-680-1/2015. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 600 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.87.2015.4, w tym:
§  600,00 zł zwiększenie dochodów przeznaczonych na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011, 2012 i 2013, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
§  7.056,00 zł zwiększenie planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
§  7.056,00 zł zmniejszenie planu dotacji wynikające z przeniesienia środków do rozdziału 85213.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.822,00 zł - dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.85.2015.8
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 141.566,00 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 45.144,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Prezydenta RP.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 600,00 zł - wydatki na zadania zlecone - spłata dodatku doświadczeń pielęgnacyjnych za lata 2011, 2012, 2013. Ponadto zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków dokonuje się przeniesień kwoty 7.056,00 zł między rozdziałami 85213 i 85295 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.822,00 zł - dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.85.2015.8.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 141.566,00 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

załącznik.pdf