Zarządzenie Nr IK 00501.292.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20.05.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.292.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 20.05.2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
                                                                         § 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko; etap I - odcinek od km 0+000 do km 0+309
                                                                         § 2
Na członków komisji powołuję:
  1. Wojciecha Górnego,
  2. Agnieszkę Kasprzyk,
  3. Magdalenę Rembalską,
  4. Agnieszkę Grabarczyk,
  5. Małgorzatę Piotrowską,
  6. Leszka Najderka.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.