Zarządzenie nr FB.00501.293.2016.EW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na rea

Zarządzenie nr FB.00501.293.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.  
 
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.293.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2016 r.
 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
1. Członkami komisji konkursowej do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
b) są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
c) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
d) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.
3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
4. Do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
d) rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.
5. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
6. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego
w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.plw terminie od 25 maja do
3 czerwca 2016 r.
 
 

 
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.293.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2016 r.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej
 
Telefon kontaktowy
 
e- mail kontaktowy
 
Nazwa organizacji pozarządowej
 
Funkcja pełniona w organizacji
 
 
 
Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
 
 
.....................................                      ..................................
Miejscowość, data                                                podpis zgłaszającego