Zarządzenie nr FB.00501.297.2016.EW z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.297.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 Uchwały XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.
 
§2.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.