Zarządzenie nr FB.00501.299.2016.EW z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań z

Zarządzenie  nr FB.00501.299.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka
Prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni muzycznych
5 000,00
2
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
Ocalić od zapomnienia
1 000,00
3
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii
Wakacyjne Warsztaty Wokalne
2 000,00
4
Stowarzyszenie AMBITIO
Jesteśmy Wielkopolanami, Polakami, Europejczykami
2 000,00
RAZEM
10 000,00
2. Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację wydatków znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2016 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.