Zarządzenie Nr GG.00501.301.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości stan

Zarządzenie Nr GG.00501.301.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 czerwca 2016r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 25 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 5

i § 14 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam Regulamin przetargów ustnych:
1) na zbycie nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
2) na dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 
§ 2.
Do przetargów pisemnych stosuje się odrębne regulaminy ustalane wraz z zarządzeniem o ogłoszeniu tych przetargów.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości oraz Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 Załącznik nr 1 - Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina


 Załącznik nr 2 - Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych na dzierżawę rolną i najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Mosina