Zarządzenie Nr GG.00501.302.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.302.2016.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 czerwca 2016r.

 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1952/4 obr. Mosina, o powierzchni 417 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00026002/3 przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie przyjętym uchwałą nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250, poz.4607) pod tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 2 KDW, stanowiącą przedłużenie drogi gminnej.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.