Zarządzenie Nr GG.00501.303.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.00501.303.2016.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 czerwca 2016r.

 
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej bliżej w § 2 na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej opisaną bliżej w § 3. w celu poprawy ich warunków zagospodarowania.
 
§ 2
 
Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Mosina jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1917/5 obr. Mosina, o powierzchni 456 m2, zapisana w KW nr PO1M/00029048/8 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, przyjętego uchwałą nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250, poz.4607) pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 3MW .
 
§ 3.
 
Przedmiotem zamiany ze strony osoby prawnej jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/3 obr. Mosina, o powierzchni 373 m2, zapisana w KW nr PO1M/00026002/3 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, przyjętego uchwałą nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250, poz.4607) pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MW .
 
 
 
§ 4.
 
Gmina Mosina przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 1917/5 obr. Mosina na rzecz osoby prawnej, w zamian osoba prawna przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 1952/3 obr. Mosina na rzecz Gminy Mosina. Zamian odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
 
§ 5.
 
Zamiana w sposób określony w § 4 zostanie dokonana w drodze umowy notarialnej między stronami. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych poniesione Gmina Mosina.
 
§ 6.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.