Zarządzenie nr MK/00501.294.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń tymczasowych

Zarządzenie nr MK/00501.294.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 czerwca 2016 r.
 
w sprawie wyznaczenia pomieszczeń tymczasowych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), na podstawie art. 25a  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 150 z póżn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyłącza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina mieszkanie socjalne, pełniące funkcję pomieszczenia tymczasowego, adres: ulica Pożegowska 3/3b w Mosinie, o powierzchni 27,60 m2 i przeznacza się je na powiększenie lokalu socjalnego - adres: ul. Pożegowska 3/1 w Mosinie.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś