Zarządzenie Nr GG.00501.304.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie St

Zarządzenie Nr GG.00501.304.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.304.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym stanowiących własność Gminy Mosina
 
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
Dymaczewo
Stare
97/3
2972
PO1M/00031353/6
160.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o nieregularnym kształcie, porośniętą roślinnością niską, działka ze znacznym spadkiem w kierunku południowym, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i inwentarska, wymiary działki: szer. ok. 45m na 68m.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-86/09 dla nieruchomości oznaczonej jako działka 97/3 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wolnostojącego.
 
Dział III KW PO1M/00031353/6 wykazuje obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 97/8 oraz na możliwości realizacji przez uprawnionego lokalizacji na działce nr 97/8 niezbędnej infrastruktury, między innymi: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz na możliwości prowadzenia czynności eksploatacyjnych ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 97/4, 97/5, 97/6
Powyższe obciążenie nie dotyczy działki będącej przedmiotem niniejszego wykazu.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.