Zarządzenie Nr GG.00501.305.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie

Zarządzenie Nr GG.00501.305.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Czereśniowej - Bajera
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.305.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Czereśniowej - Bajera
 
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym stanowiących własność Gminy Mosina
 
L.p.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
45/3
812
PO1M/00027242/4
54.000,00
2.
45/4
815
PO1M/00027242/4
54.000,00
3.
45/5
790
PO1M/00027242/4
52.000,00
4.
45/6
780
PO1M/00027242/4
52.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane, niezagospodarowane, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, działki porośniętą roślinnością niską, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i inwentarska, fronty działek ok. 21m
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  9 grudnia 2011r. nr PP.MB.73340-165/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.