Zarządzenie nr OP.00501.309.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lipca 2016 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mia

Zarządzenie nr OP.00501.309.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się

o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446);

art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014.191
z późn. zm.);

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013.393)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli. Skład komisji oraz terminy posiedzeń powołanych komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.309.2016

I.                    Komisje powołane na dzień 12 lipca 2016 r.

Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych – sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1.

 1. godz. 9.30 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią  Ewę Cepel – psychologa Gimnazjum nr 1 w Mosinie.      

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska

Ekspert MEN: Beata Łukomska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

 

 1. godz. 10.45 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią Agatę Walter – nauczyciela języka włoskiego Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

Ekspert MEN: Beata Łukomska

 

 1. godz. 12.00 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią Ewę Solarską – nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Kamila Bilska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

Ekspert MEN: Beata Łukomska

 

 1. godz. 13:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią Karolinę Bekalarek – nauczyciela języka angielskiego Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek

Ekspert MEN: Beata Łukomska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska: Zuzanna Tylska

 

 

II. Komisje powołane na dzień 14 lipca 2016 r.

 Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych – sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1.

 1. godz. 9.30 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Pana Krzysztofa Janiaka – nauczyciela matematyki w Zespole Szkół w Krośnie      

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak

Ekspert MEN: Mariola Głuszczak

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

 

 1. godz. 10.45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią Izabelę Kasprzyk – nauczyciela religii w Szkole Podstawowej w Pecnej.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Małgorzata Sroczyńska

Ekspert MEN: Mariola Głuszczak

Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska

 

 1. godz. 12:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią  Natalię Krekora – nauczyciela świetlicy Zespołu Szkół w Krośnie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak

Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas

Ekspert Men: Mariola Głuszczak

 

 1. godz. 13:15 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią Karolinę Prajs – nauczyciela wychowania przedszkolnego Zespołu Szkół w Krośnie:

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak

Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska

Ekspert MEN:  Wiesława Skoczylas

 

 1. godz. 14:30 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią  Annę Wiatrowską nauczyciela wychowania fizycznego w  Zespole Szkół w  Daszewicach.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak

Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas

Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska