Zarządzenie nr OP.00501.319.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr OP.00501.319.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 lipca 2016 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz
§ 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1045).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,  upływa w dniu 12 września 2016 r.

 

§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 16 września 2016 r.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.