Zarządzenie Nr GG.00501.323.2016.AS z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Polnej

Zarządzenie Nr GG.00501.323.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 sierpnia 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Polnej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                      
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.323.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 sierpnia 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Polnej
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej stanowiącej własność Gminy Mosina
 
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
Pecna
 
410/12
792
PO1M/00021798/4
47.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, użytkowana rolniczo, nieruchomość z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, wymiary działki: szer. 24m na ok. 32m.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 kwietnia 2015r. nr PP.6730.187.2014.MB dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 410/12 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.