Zarządzenie Nr IK. 00501.317.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.317.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulicy Kasprowicza, Kasztanowej, Długiej, Grabowej, Akacjowej, Jodłowej i Jaworowej, wraz z odwodnieniem w m. Mosina"
 
zwaną dalej komisją.
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Małgorzatę Piotrowską,
3.      Leszka Najderka,
4.      Agnieszkę Grabarczyk,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.