Zarządzenie NR. BG.00501.321.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

 
Zarządzenie Nr BG 00501.321.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4  sierpnia 2016r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości w  Urzędzie Miejskim w Mosinie w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Justyna Kaczmarczyk - Członek;
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3
 
Komisja zakończy pracę do dnia 31 sierpnia 2016r.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.