Zarządzenie Nr GG.00501.327.2016.AS z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.327.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 sierpnia 2016r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą netto w drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera oznaczonej nr ewid. 237/22 obr. Mosina o pow. 164m² zapisanej w KW PO1M/00021193/3 jako własność Gminy Mosina na kwotę 16.400,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.232.2016.AS z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomości przeprowadzony w dniu 17 maja 2016r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.