Zarządzenie nr MK/00501.328.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego

Zarządzenie nr MK/00501.328.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, mieszkanie komunalne o powierzchni 55,67 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Sowinieckiej 6c m 5.

§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś