Zarządzenie nr BG.00501.329.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr BG.00501.308.2016 w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z

Zarządzenie nr BG.00501.329.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
 
 
zmieniające Zarządzenie nr BG.00501.308.2016 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2017 rok
 
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuję;
 
§ 1. W Zarządzeniu nr BG.00501.308.2016  Burmistrza Gminy Mosina w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2017 rok Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Załącznik
do Zarządzenia BG.00501.329.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 
 
HARMONOGRAM
Budżetu Obywatelskiego Gminy MOSINA na 2017 rok
 
 
1. Kampania informacyjna
od 1.06.2016 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego
2. Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina
od 01.06.2016 r. do 31.07.2016 r.
3. Weryfikacja złożonych wniosków przez referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie
do 26.08.2016 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację
06.09.2016 r.
5. Głosowanie
od 07.09.2016 r. do 07.10.2016 r.
6. Planowane ogłoszenie wyników BOGM
do 15.11.2016 r.