Zarządzenie Nr GG.00501.330.2016.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, oraz ogłoszeń o przetar

Zarządzenie Nr GG.00501.330.2016.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 września 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, oraz ogłoszeń o przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych.
             
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia           29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu do dnia 19 października 2016 r.  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Ogłasza się przetargi ustne ograniczone do mieszkańców gminy Mosina na dzierżawę nieruchomości wskazanych w § 1 oraz wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu do dnia 21 października 2016 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o ogłoszeniu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia