ZARZĄDZENIE nr OP.00501.332.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23.09.2016 r. w sprawie komisji opiniującej wnioski o stypendium

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.332.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23.09.2016 r.


W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., zarządza się, co następuje:


§ 1

Powołuje się komisje opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:

a) Anna Balcerek-Kałek -Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – przewodnicząca,

b) Małgorzata Kaptur, Łukasz Kasprowicz –członkowie reprezentujący Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie,

c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:

- Ewa Agnieszka Szymańska – Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

- Alicja Trybus – Zespół Szkół w Mosinie,

- Lidia Szyrej – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej,

- Arleta Pawlak – Zespół Szkół w Daszewicach.

d) Roman Kolankiewicz -przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie – sekretarz Komisji.

§ 2

Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 29 września 2016 r., godz. 12:30. Miejsce – Urząd Miejski w Mosinie sala 110.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.