Zarządzenie nr MK.00501.333.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie
nr MK.00501.333.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 października 2016 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm. oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  

zarządzam, co następuje:

§ 1.   Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.   Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  § 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr MK.00501.333.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2016r.

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat na terenie Gminy Mosina.  
  Lp. Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej wg ewidencji gruntów Powierzchnia wynajmowanej nieruchomości Położenie nieruchomości (obręb) Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Okres trwania umowy Stawka czynszu ( netto + 22% Vat )  Termin wnoszenia opłat za najem Tryb wynajmu i określenia najemcy
Nr działki Nr księgi wieczystej
1.                   1   219/15     PO1M/00046819/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 1068m2   Krosno   Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod tereny przemysłowo - produkcyjne, handlowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,61 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
2.                     1375/2 PO1M/00026546/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 100m2 Mosina Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod lokalizacja obiektów związanych z budową infrastruktury technicznej (analogicznie)   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,95 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
3.                     180/3 PO1M/00026546/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 477m2 Sasinowo Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod tereny upraw rolniczo-ogrodniczych i sadowniczych   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,10 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
4.                     44 PO1M/00027242/4prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 315m2 Dymaczewo Stare Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod tereny rekreacyjne   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,36 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
  * Na podstawie zarządzenia Nr GG.00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.