Zarządzenie nr OP.00501.337.2016 w sprawie udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów.

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.337.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:

a)   Klaudia Fornalik - uczennica Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Zespole Szkół w Mosinie,

b)   Błażej Maciej Garus - uczeń Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Zespole Szkół w Mosinie,

c)   Mikołaj Hołysz - uczeń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej,

d)   Filip Knoll - uczeń Gimnazjum im. Orła Białego w Zespole Szkół w Daszewicach,

e)   Julia Irena Łowińska - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

f)   Julia Malinowska - uczennica Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Zespole Szkół w Mosinie,

g)   Małgorzata Anna Rydlewska - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

h)   Adela Witkowska - uczennica Gimnazjum im. Orła Białego w Zespole Szkół
w Daszewicach.

§ 2

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

a)   Paulina Arning - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

b)   Paulina Szrejder - uczennica Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Pecnej

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś