Zarządzenie Nr GG.00501.353.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.00501.353.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej bliżej w § 2 na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych opisaną bliżej w § 3 w celu poprawy ich warunków zagospodarowania.

§ 2

Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Mosina jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 303/1 obr. Rogalinek, o powierzchni 80 m2, zapisana w KW nr PO1M/00031250/4 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 kwietnia 2016r. nr GG.68312.10.2015.BT na powiększenie sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr ewid. 304/2 .

§ 3.

Przedmiotem zamiany ze strony osób fizycznych jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 304/1 obr. Rogalinek, o powierzchni 80 m2, zapisana w KW nr PO1M/00049886/0 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2016r. nr GG.68311.62.2015.AW na powiększenie sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr ewid. 302.

 

§ 4.

Gmina Mosina przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 303/1 obr. Rogalinek na rzecz osób fizycznych w zamian osoby fizyczne przeniosą własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 304/1 obr. Rogalinek na rzecz Gminy Mosina. Zamiana odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 5.

Zamiana w sposób określony w § 4 zostanie dokonana w drodze umowy notarialnej między stronami. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych poniesione Gmina Mosina.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.