Zarządzenie nr OŚ.00501.354.2016

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.354.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 listopada 2016 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się
co następuje:
 
§ 1
 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag na temat zapisów projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
  z perspektywą na lata 2019-2022.
 3.  Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym mowa
  w § 3 ust. 2 posiadają ukończone 18 lat.
 
§ 2
 1. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 18 listopada 2016 r. do dnia 8 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Mosina.
 2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie imiennego wyrażania opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.
 3. Konsultacje polegać będą na:
  1. udostępnianiu treści projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina, w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag;
  2. wyłożeniu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11, w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia zainteresowanym, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.
 
§ 3
 1. Formularze zawierające opinie, propozycje i uwagi mieszkańców, organizacji społecznych
  i stowarzyszeń należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. poprzez:
  1. Złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;
  2. Drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina z dopiskiem „Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022".
 2. Wzór formularza, stanowiący załącznik do Zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl. Dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego
  w Mosinie, u Sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz u Przewodniczących Osiedli.
 3. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 8 grudnia 2016 r. nie zostaną rozpatrzone.
 4. Złożone propozycje zmian do projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, zostaną przedłożone komisji składającej się z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Mosinie
  do ostatecznego rozpatrzenia.
 5. Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego
  w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie
na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Sołectw oraz Osiedli na terenie Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.