Zarządzeni nr OŚ.00501.355.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2016

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.355.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 listopada 2016 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do aktualizacji projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022
 
            Na podstawie art. § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Mosina
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się
co następuje:
 
§ 1
  1. Powołuje Komisję do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do aktualizacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
  2. W skład Komisji wchodzą:
1)      Dominika Grząślewicz-Gabler - przewodnicząca Komisji,
2)      Anita Ćwiklińska - członek Komisji,
3)      Krystyna Panek - członek Komisji.
§ 2
  1. Z wykonanych czynności Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.
  2. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści
    na tablicach informacyjnych Urzędy Miejskiego w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.