Zarządzenie Nr BG 00501.356.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.356.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15  listopada  2016r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie w skład, której wchodzą:
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodnicząca Komisji;
2.    Dominika Grząślewicz- Gabler - Członek;
3.    Agnieszka Fajfer  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 listopada 2016r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś