Zarządzenie Nr GG.00501.359.2016.AS z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.359.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2016r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 640/3;640/14 obr. Rogalinek, o łącznej powierzchni 1891m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00052405/9 przeznaczoną pod wewnętrzną drogę gminną- ul. Lipową w Rogalinku.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.