Zarządzenie nr OP.00501.365.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr OP.00501.365.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446); art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1379);oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013.393) zarządza się, co następuje:
§ 1.   Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Skład komisji oraz termin posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OP.00501.365.2016

Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych - sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1.
Data i godzina: 9 grudnia 2016 r., godz. 15:00.
Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Anitę Annę Walachowską - nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Skład komisji:
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska