Zarządzenie nr MK/00501.349.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr MK/00501.349.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie likwidacji lokalu socjalnego  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 1610) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;

zarządzam, co następuje:


§ 1.  
Z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina wyłączony zostaje lokal socjalny o powierzchni 52,20 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 17 m. 6, który wyznacza się na lokal mieszkalny.

§ 2.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś