Zarządzenie nr MK.00501.366.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okr

Zarządzenie nr MK.00501.366.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś