Zarządzenie Nr FB.00501.367.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie  Nr FB. 00501.367.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. Akt I FPS 4/15) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych zwanych dalej „jednostkami" ustala się - obowiązujące od 1 stycznia 2017r. - procedury w tym zakresie.
§ 2. 1. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują wszystkie gminne jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych do dokonania przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez jednostkę i odprowadzanych do budżetu pod kątem opodatkowania ich podatkiem  od towarów i usług VAT, a w konsekwencji podziału na trzy kategorie, tj. niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, objęte zwolnieniem od podatku VAT oraz objęte stawkami podatku VAT (23%, 8% i 5%).
§ 4. Wszelkie odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku do zarządzenia na rzecz własnej gminy (i na odwrót), a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy tymi samymi jednostkami ( w tym dostawa i refakturowanie mediów), od 1 stycznia 2017 r. stają się świadczeniami wewnętrznymi. Zatem dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminne. Nie dotyczy to jednak odpłatnych świadczeń, jeśli stroną takiej transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego (inna gmina, powiat, województwo samorządowe). Wówczas taką transakcję dokumentuje się fakturą, a wynikające stąd kwoty ujmowane są w ewidencjach sprzedaży oraz w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminne.
§ 5. Umowy cywilnoprawne zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz gminy muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli: pełną nazwę gminy, jej adres i jej NIP oraz dane jednostki jako podmiotu reprezentującego gminę, czyli pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem, a także podpis dyrektora, kierownika jednostki z upoważnienia burmistrza.
Jeśli jednostki we wcześniej zawieranych umowach nie mają cen brutto ani klauzuli o doliczeniu właściwej kwoty VAT do ceny netto, to należy sporządzić nową umowę lub aneks, w której zawarte zostaną zapisy o kwocie netto, podatku VAT i kwocie brutto.
§ 6. 1. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT. Przy czym ustala się, że dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach następująco:

Faktura sprzedaży                                            Faktura nabycia
Sprzedawca                                                     Nabywca
Gmina Mosina                                                 Gmina Mosina
Pl.20 Października 1                                       Pl.20 Października 1
62-050 Mosina                                                62-050 Mosina
NIP 777-31-54-370                                        NIP 777-31-54-370
Wystawca                                                        Odbiorca
nazwa jednostki organizacyjnej gminy         nazwa jednostki organizacyjnej gminy
i jej adres                                                        i jej adres
 
2. W celu dochowania terminu płatności z ww. faktur nabycia i by nie powodować wydłużenia obiegu dokumentów, należy ich wystawcom jednocześnie wskazać ich adresata. Oznacza to, że faktura taka powinna być doręczona podmiotowi widniejącemu w niej jako odbiorca, a nie nabywca.
3. W celu oznaczenia danych identyfikacyjnych na wystawianych fakturach umożliwiających ich identyfikację ustala się wzory nadawania kolejnych numerów faktur:
1) dla Urzędu Miejskiego w Mosinie -„numer kolejny/rok sprzedaży/UM" pierwsza faktura w 2017 r. 1/2017/UM,
2) dla pozostałych jednostek - „numer kolejny/rok sprzedaży/skrócona nazwa jednostki", np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie numer pierwszej faktury wystawionej w 2017 r. - 1/2017/SP1
§ 7. 1. Począwszy od miesiąca stycznia 2017r. zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do obowiązkowego prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące rozliczeniowe.
2. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie wystawianych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów niż faktury. Te inne dokumenty dotyczyć będą w szczególności sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
§ 8. 1. Jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, to począwszy od miesiąca stycznia 2017r. zobowiązuje się dyrektorów tych jednostek do prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe.
2. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna być prowadzona wyłącznie na podstawie otrzymywanych faktur i to jedynie takich, z których jednostka posiada - wynikające z ustawy o VAT - prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT. Prawo takie jednostce przysługuje wyłącznie wówczas gdy dokonany zakup jest związany z czynnościami jednostki, które zostały lub zostaną opodatkowane stawkami podatku VAT 23%, 8% lub 5%.
3. W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupu ustala się w jednostkach następujący sposób ich oznaczenia:
1) nazwa rejestru: rejestr zakupu/rejestr sprzedaży,
2) numer rejestru: „kolejny numer/Gmina Mosina /skrócona nazwa jednostki,
3) okres którego dotyczy: miesiąc/rok,
4) nazwa podmiotu: pełna nazwa Gminy/pełna nazwa jednostki,
5) adres jednostki,
6) NIP gminy.
§ 9. W celu prawidłowego rozliczenia przez Gminę podatku VAT z Urzędem Skarbowym zobowiązuje się kierowników i dyrektorów  jednostek do:
1)     wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w jednostce i przekazania tych danych pracownikowi zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT w Gminie,
2)     dostarczanie ewidencji sprzedaży oraz jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT ewidencji zakupu pracownikowi zajmującego się rozliczaniem podatku VAT Gminy z Urzędem Skarbowym i sporządzeniem zbiorczej deklaracji podatkowej dla Gminy,
3)     dostarczanie ewidencji sprzedaży oraz jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT ewidencji zakupu pracownikowi zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT  Gminy z Urzędem Skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  
4)     przekazanie pracownikowi zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT i sporządzeniem zbiorczej deklaracji podatkowej dla Gminy przez każdą jednostkę za dany miesiąc do 10-tego dnia następnego miesiąca comiesięcznej cząstkowej deklaracji VAT-7 (na wzorze aktualnie obowiązującym), a także ewentualnie, jeśli taki będzie wynik rozliczenia podatku przez jednostkę, obliczoną  do zapłaty kwotę zobowiązania podatku VAT,
5)     dokonanie stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT.
§ 10. Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, następować będzie w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu w księgowości Urzędu przez pracownika zajmującego się rozliczaniem podatku VAT i sporządzaniem zbiorczej deklaracji podatkowej dla Gminy.
§ 11. Niniejsze Zarządzenie należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy.
§ 12. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
 
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina
  Nr FB. 00501.367.2016 z dnia 2 grudnia 2016r.
  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina

 
Lp.
Nazwa pełna jednostki
Nazwa skrócona
jednostki
Adres
1.
Urząd Miejski w Mosinie
UM
62-050 Mosina
Pl.20 Października 1
 
2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
OPS
62-050 Mosina
ul. Dworcowa 4
3.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
OSiR
62-050 Mosina
ul. Szkolna 1
 
4.
Zespół Szkół w Daszewicach
ZSD
Daszewice ul. Szkolna 16 61-160 Poznań
 
5.
Zespół Szkół w Krośnie
ZSK
Krosno ul. Główna 43
62-050 Mosina
6.
Zespół Szkół w Rogalinie
ZSR-n
62-022 Rogalin ul. Poznańska 2
 
7.
Zespół Szkół w Rogalinku
ZSR-k
62-022 Rogalinek ul. Poznańska 19
 
8.
Zespół Szkół w Mosinie
ZSM
62-050 Mosina ul. Sowiniecka 75
 
9.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie
G1
62-050 Mosina ul. Szkolna 1
 
10.
Gimnazjum w Pecnej
GP
62-053 Pecna ul. Główna 20
 
11.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
SP1
62-050 Mosina ul. Szkolna 1
 
12.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
SPC
Czapury ul. Poznańska 78 61-160 Poznań
 
13.
Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku
SPK
Krosinko ul. Wiejska 43 62-050 Mosina
 
14.
Szkoła Podstawowa w Pecnej
SPP
62-053 Pecno ul. Szkolna 19
 
15.
Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie
P2
62-050 Mosina ul.Powst.Wlkp.1
 
16.
Przedszkole nr 3 -Integracyjne w Mosinie
P3
62-050 Mosina ul. Topolowa 6
 
17.
Przedszkole nr 4 w Mosinie
P4
62-050 Mosina ul. Kasprowicza 28
 
18.
Przedszkole w Wiórku
PW
Wiórek ul. Szkolna 11
61-160 Poznań