Zarządzenie Nr OŚ.00501.364.2016.KP Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 grudnia 2016

 

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.364.2016.KP

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

w sprawie powołania Zespołu kontrolującego.

 

Na postawie art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.[1])) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm. 2)), oraz art. 26 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.3)) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.     Powołuję Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów dotyczących:

1)       obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

2)       zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

3)       pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

4)       zakazu termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów (art. 191 ustawy o odpadach);

5)       składowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonych (art. 26 ustawy o odpadach).

 

2.       W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

1)         Stefan Silski – Kierownik zespołu,

2)         Mirosław Przynoga – Członek zespołu,

3)         Włodzimierz Głuchy – Członek zespołu,

4)         Dariusz Żurawski – Członek zespołu,

5)         Mariusz Szczukocki – Członek zespołu,

6)         Sławomir Sobkowiak – Członek zespołu,

7)         Wojciech Kubiak – Członek zespołu,

8)         Grażyna Cichocka – Członek zespołu.

§ 2

  1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Burmistrz Gminy Mosina powiadomi właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mosina o czasie, miejscu i zakresie kontroli.
  2. Z wykonanych czynności Zespół sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 831, 903, 1250 i 1933.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r poz. 1020, 1250 i 1920

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954