Zarządzenie nr FB.00501.373.2016.EW z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na

Zarządzenie nr FB.00501.373.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r.
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579), oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuję:

§1.

1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1)     pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
3)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
4)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)     upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)     ochrony przeciwpożarowej,
7)     bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
2.     Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.373.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2016 r.  


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.  

1. Burmistrz Gminy Mosina powoła 7 komisji konkursowych:
1)    komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)   komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
3)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 4)   komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
7)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)   reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2)   są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3)   nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4)   ie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
3. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.
4.  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1)   żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)   wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 1579, 996).
5. Do zadań komisji konkursowej należy:
1)   ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2)   proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)   proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)   rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.
6.  Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
7.  Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 21grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 r.      Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.373.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2016 r.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 R.  
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
 
Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie (proszę zaznaczyć właściwą komisję konkursową):  

1)     komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny  
2)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,  
3)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,    
4)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,  
5)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,    
6)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  
7)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.     


 .....................................                      ..................................
 Miejscowość, data                                      podpis zgłaszającego