Zarządzenie nr FB.00501.2.2017.EW z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projek

Zarządzenie nr FB.00501.2.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 stycznia 2017 r. 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2017 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r., poz. 1948) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.
  1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.
       2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.  
  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.2.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 4 stycznia 2017 r.  


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.  

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.

  1.     Członkami zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1)     reprezentują organizacje pozarządowe i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane, 2)     są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jej mieszkańców, 3)     nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie projektów, 4)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

2.     Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do zespołu konsultacyjnego dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 1.

3.     Zespół konsultacyjny może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jeżeli:
1)     żadna organizacja nie wskaże osób do składu zespołu konsultacyjnego lub
2)     wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach zespołu konsultacyjnego, lub
3)     wszystkie powołane w skład zespołu konsultacyjnego osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 1579, 996, z 2017 r., poz. 2138).

4.     Do zadań zespołu konsultacyjnego należy:
1)     ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie projektów,
2)     proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)     proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)     rekomendowanie wybranych projektów Burmistrzowi Gminy Mosina.

5.     Udział w pracach zespołu konsultacyjnego ma charakter społeczny.

6.     Zgłoszenia na członka zespołu konsultacyjnego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź
w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 4 do 10 stycznia 2017 r.       Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.2.2017.EW

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 stycznia 2017 r.  


FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA W 2017 R.  
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
                 .....................................                          ....................................                    Miejscowość, data                                                        podpis zgłaszającego