Zarządzenie nr MK.00501.1.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie So

Zarządzenie nr MK.00501.1.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina
             
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466, 1579 i 1948 ); zarządzam co następuje:  

§ 1
W Zarządzeniu nr GG.00501.213.2012.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina wprowadza się następujące zmiany:
1)      W Załączniku nr 2 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich w sezonie grzewczym" w tabeli dodaje się kolejny wiersz w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2)      W Załączniku nr 3 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich poza sezonem grzewczym" w tabeli dodaje się kolejny wiersz w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.  

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś