Zarządzenie nr BZPE.00501.4.2017.AG z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Zielonych Sal

Zarządzenie nr BZPE.00501.4.2017.AG
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2017r.
 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Zielonych Sal
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Zarządzam ustanowienie regulaminu korzystania z Zielonych Sal. Regulamin ten obowiązuje dla każdej Zielonej Sali. Każdorazowo należy zmienić dane Administratora Szkoły, którego dotyczy regulamin Zielonej Sali.
 
§ 2.
 
Regulamin o którym mowa w § 1. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: