Zarządzenie nr FB.00501.5.2017.EW z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.5.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948) oraz §17 ust. 1 Uchwały XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:  

§1.

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:
1.   otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny w składzie: 1)     przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,      
b) Ewelina Waligórska,
c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth,
2)     przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko;  

2.   otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                          
2) Ewelina Waligórska,
3) Anna Balcerek- Kałek,
4) Waldemar Demuth;  

3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w składzie:
1)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,     
b) Ewelina Waligórska,
c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth
2)   przedstawiciel organizacji pozarządowych - Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko;  

4. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                         
2) Ewelina Waligórska,
3) Anna Balcerek- Kałek,
4) Waldemar Demuth;  

5. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                          
2) Ewelina Waligórska,
3) Anna Balcerek- Kałek,
4) Waldemar Demuth;  

6. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w składzie:
1)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,     
 b) Ewelina Waligórska,
 c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth
2)  przedstawiciel organizacji pozarządowych - Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko.  

7. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ratownictwa
w składzie:
1)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,     
 b) Ewelina Waligórska,
c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth
2)  przedstawiciel organizacji pozarządowych - Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko.    

§2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


BurmistrzGminy Mosina
Jerzy Ryś